PRESSE

> Zum Pressearchiv

 
Pressemitteilungen:
 

Komunikat Prasowy

Posted by Administrator (admin) on Apr 30 2010 at 17:56:04
PRESSE >>

Maszeruj?c (pieszo) "dla CHARGE" od marca 2008r. do wrze?nia roku 2010 na trasie 8000 km. - z najbardziej na pó?noc wysuni?tego punktu Europy, w Norwegii, do najbardziej wysuni?tego na po?udnie - w Grecji) Ruan i Tina pragn? u?wiadomi? innym istnienie tego zespo?u chorobowego.

W najbli?sz? sobot? tj. 4 lipca w Krakowie b?d? go?ci? Ruan i Tina de Flamingh, którzy zamierzaj? pokona? 8 tys. km, mówi?c ludziom z 12 krajów o chorobie genetycznej pod nazw? zespó? Charge. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z nimi przedstawicieli wszystkich mediów. Tina i Ruan wyruszyli z Norwegii. Maj? za sob? ju? 4 tys. km. Kolejne 4 tys. km s? przed nimi. Zamierzaj? bowiem przej?? 12 krajów Europy. Swoj? podró? zako?cz? w Grecji. W sumie sp?dz? w podró?y ponad 2,5 roku. Bez wzgl?du na por? roku i pogod? ?pi? w namiocie. Ca?y swój dobytek wioz? na dwóch wózkach. W wyprawie towarzysz? im psy: Akela i Guliver. Id?, aby informowa? ludzi o zespole Charge - chorobie genetycznej obejmuj?cej wiele wad wrodzonych, m.in. wzroku, s?uchu, serca. Natchn?? ich do tego - w tej chwili 4-letni ju? - syn ich przyjació?, Cai Wilkox, który si? z ni? urodzi?.

www.expedition-earth.org

Kontakt: info(at)expedition-earth.com

Back