PRESSE

> Zum Pressearchiv

 
Pressemitteilungen:
 

Tla?ov� spr�va

Posted by Administrator (admin) on Apr 30 2010 at 17:55:51
PRESSE >>

Novoman�elia Tina (narodená vo Švaj?iarsku) a Ruan Flamingh (narodený v Ju�nej Afrike) prechádzajú s ich psami Akela a Gulliver po?as 2,5 roka peši cez celú Európu. D?�ka ich trati je 8000 km.

Hnacou silou tejto expedície je ?udí oboznámi? s prakticky nepoznaným Charge syndrómom. Ka�dú hodinu sa narodí jedno Charge die?a (štatistika) so �ivotne nebezpe?ným vrodeným defektom ako slepos?, hluchota, vrodené zlo�ité srdcové vady, chronické choroby dýchacich ciest.


Expedícia „The Walkers“, cie? –  inforovanos? verejnosti o výskyte syndrómu Charge
 

 

Dvojica mladých ?udí pod názvom „The Wolkers“ prichádza, po 4000 kilometrov dlhej u�  pešo prejdenej trase, trvajúcej 17 mesiacov, prejdúc 7 štátov,  na Slovensko do mesta Košice, odkia? ich ?alšia cesta bude smerova? do Grécka.  

Ruan (Ju�ná Afrika) a Tina de Flamingh (Švaj?iarsko) a ich dva psy Akela a Gulliver sú na legendárnej trati, ktorá bude ma? viac ako 8000km po?as dva a pol roka , prejdúc cez 12 Štátov, po?as troch zím, 3 liet, medzi teplotami–35 Stup?ov a� +40 stup?ov.

Ich tra? za?ala na najsevernejšom bode Nórska a skon?í na najju�nejšom bode Grécka.

Cie?om tejto nezvy?ajnej aktivity je informova? ?udí o syndróme Charge.  

Interview Termin:   info (at) expedition-earth.com


TEAM

Ruan de Flamingh (32) pochádza z Ju�nej Afriky. Pracoval ako dobrodru�ný sprievodca v Ju�nej Afrike a neskôr ako mana�ér vo Švaj?iarsku.

Tina de Flamingh-Bühler (31) pochádza zo Švaj?iarka s polovi?nými kore?mi v Ma?arsku. Pracovala ako sociálna pedagogi?ka s psychicky a mentálne postihnutými ?udmi.Tím sprevádzajú dva psy Akela (9) a Gulliver (1).

CHARGE SYNDROM

Hnacou silou tejto expedície je oboznámi? ?udí s Charge syndrómom. Ka�dú hodinu sa narodí jedno Charge die?a (štatistika) so �ivotne nebezpe?nými vrodenými defektami ako sú slepota, hluchota, vrodené zlo�ité srdcové vady a chronické choroby dýchacich ciest.

Dodnes urobené štatistiky nás oboznámujú s tým, �e tieto syndrómy su prakticky nepoznané. „The Walkers“ chcú na túto situáciu upozorni? informovaním prostednictvom médií a takto vytvori? platformu do budúcnosti pre ?udi, postihnutých týmto Charge Syndrómom.

TRASA

Aktuálne Slovensko. (pozri ni�šie tra?)

Ich tra? pokra?uje smerom na juh na Ma?arsko (Miskolc), Rumunsko (Bukurest), Bulharsko (Burgas) a Grécko (Ateny), a� po destináciu Cape Tenaro (najju�nejší bod na pevnine Grécka) v roku 2010. Ich trasa le�í medzi zemepisnou dl�kou 20° E a 30° E , vedie cez 12 krajíin, po?as troch zím, troch liet, so vzdialenos?ou 8000 km cez Strednú Europu

SUPPORT

Prostredníctvom médií dosahuje tím The Walkers sprostredkovanie informácií verejnosti.

S podporou médií plní tím „The Walkers“ svoj cie? informova? ?udi, ze Charge syndróm vôbec existuje. Existencia  expedície týchto rozmerov nie je mo�ná bez vonkajšieho financovania a podpory miestnych a medzinárodných firiem ako aj súkromných ?udí na ich ceste.

DOLE�ITÉ

Ak chceme naozaj vytvori? medzinárodnú  informovanos? o Charge syndróme JE VE?MI DOLE�ITÉ, ABY VŠETKY NOVINY , ?ASOPISY a TELEVÍZIA NAPÍSALI alebo zobrazili INTERNETOVÚ stránku. :

www.expedition-earth.org

pri všetkých mediálnych stretnutiach. 

TRA?  CEZ SLOVENSKO ( malá zmeny nie su vylú?ené)

Kurov, Lukov, Olejnikov, Ostrovany, Krizovany, Sedlice, Kysak, Mala Ida. Buzina.

Back